تلفن همراه یکی از بستگان نزدیک(پدر،مادر،برادر،خواهر،عمو....)
بازه مجاز از 1382/6/31 تا 1387/7/2