تلفن همراه یکی از بستگان نزدیک(پدر،مادر،برادر،خواهر،عمو....)
بازه مجاز از 1379/7/1 تا 1386/7/1